Spring naar content

Visie

Onze visie op leerlingenbegeleiding

Wij hanteren de decretale kaders om ons beleid op leerlingenbegeleiding vorm te geven: het zorgcontinuüm, de HGW-principes en het ROK-kader. Binnen de 4 begeleidingsdomeinen geven we een preventieve en begeleidende aanvang vorm.

Samen voor zorg!

School maken we samen, dit komt ook terug in ons beleid op leerlingenbegeleiding. Door systematisch overleg en samenwerking tussen alle betrokken partijen (school, ouders, leerling, CLB, en andere externe) zorgen we voor passende opvolging en begeleiding voor elke leerling, met het oog op gelijke onderwijskansen.

We kiezen er bewust voor om via co teaching passend, actief en doelgericht onderwijs aan te bieden, dat tegemoetkomt aan de diverse onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Leren met elkaar en van elkaar.

Zin in school!

Kinderen die zich goed voelen komen sneller tot leren waardoor ze zich sneller kunnen uiten en ontwikkelen tot een positieve, sterke persoonlijkheid. Daarom besteden wij veel aandacht aan het welbevinden en betrokkenheid van ELKE leerling.

Het nastreven van succeservaringen stellen wij voorop. Leerlingen kunnen hier hun talenten en interesses ontdekken in een veilige en stimulerende leeromgeving. We hebben aandacht voor het positieve in elke leerling en nemen dit als uitgangspunt in onze aanpak. Bij conflictsituaties worden kinderen aangesproken op hun gedrag, niet op hun identiteit.

Elke nieuwe dag biedt nieuwe kansen. We streven ernaar om steeds op een verbindende manier met elkaar te communiceren (leerling – leerling, leerling – leerkracht, leerling – ouder).

Een doel voor ogen!

We gaan voor een doelgerichte aanpak. We streven ernaar de eindtermen op het einde van de schoolloopbaan voor elke leerling te behalen. Voor leerlingen die uitdaging nodig hebben, voorzien we verdieping en/of verbreding.

We stemmen onze aanpak af op de onderwijsbehoeften van de leerling in déze klas en met déze leraar, steeds met onze leerplandoelen voor ogen. We evalueren deze aanpak systematisch en sturen bij indien nodig, zo zorgen we ervoor dat het leerproces zowel op korte als lange termijn wordt gestimuleerd.

Allemaal van belang!

We hebben aandacht voor iedere leerling als individu. We herkennen en erkennen de diversiteit op onze school en benaderen deze op een actieve en positieve manier. We zetten in op het stimuleren van een preventieve en gezonde levensstijl. We streven naar het bereiken van gelijke onderwijskansen voor iedereen.